Adatkezelési tájékoztató

 

2018. május 25-től megkezdett adatkezelésre vonatkozó tájékoztató:

Adatvédelmi és személyes adatkezelési tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató 1. sz. melléklet (Személyes adattal kapcsolatos nyilatkozat)


2018. május 25-ig megkezdett adatkezelésre vonatkozó tájékoztató:

1. Bevezetés

Az ERSTE INGATLAN KFT. fontosnak tartja ügyfelei (Ügyfél) és minden egyéb érintett természetes személy (a továbbiakban az Ügyfél és az egyéb érintett személy együtt: Érintett) adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását. Az Erste Ingatlan Kft. az Érintett személyes adatainak kezelése, nyilvántartása, feldolgozása és továbbítása során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések alapján jár el.

2. Fogalmi meghatározások 

Érintett: 
bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy; 

Ügyfél: 
az az Érintett, aki az Erste Ingatlan Kft-től ingatlant vásárol, bérel. 

Személyes adat:
az Érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés; 

Hozzájárulás: 
az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez; 

Tiltakozás: 
az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri; 

Adatkezelő:
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja; 

Adatkezelés:
az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése; 

Adattovábbítás: 
az adat meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé tétele; 

Nyilvánosságra hozatal: 
az adat bárki számára hozzáférhetővé tétele; 

Adattörlés:
az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges; 

Adatmegsemmisítés: 
az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik; 

Adatfeldolgozó: 
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi; 

Harmadik személy: 
olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval; 

Harmadik ország: 
minden olyan állam, amely nem EGT-állam 

3. Az adatkezelés elvei, jogalapja 

 • Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
 • Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
 • A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az Érintettel helyreállítható. Az Érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az Erste Ingatlan Kft. rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az Érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
 • Személyes adat akkor kezelhető, ha
 • ahhoz az Érintett hozzájárul, vagy
 • azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

Kötelező adatkezelés esetén a kezelendő adatok fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit, az adatok megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény, illetve önkormányzati rendelet határozza meg.

 • Személyes adat kezelhető akkor is, ha az Érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése
 • az Erste Ingatlan Kft.-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
 • az Erste Ingatlan Kft., illetve harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.
 • Ha a személyes adat felvételére az Érintett hozzájárulása alapján került sor, az Erste Ingatlan Kft. a felvett adatokat – törvény eltérő rendelkezésének hiányában –
 • a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
 • a saját, illetve harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban álltovábbi külön hozzájárulás nélkül, illetve az Érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.


4. Az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre

 • Az adatkezelés célja
  Az Erste Ingatlan Kft. az Érintett által átadott, illetőleg bármilyen módon (ideértve az Érintettnek az Erste Ingatlan Kft-hez benyújtott dokumentumokon, szerződéseken, igazolásokon, nyomtatványokon feltüntetett – ideértve az egyes nyereményjátékokon való részvétel során kitöltött nyomtatványokat is –, továbbá bármely egyéb formában) rendelkezésére bocsátott személyes adatait az üzleti titokra, az adatvédelmi előírásokra vonatkozó jogszabályokkal összhangban, az Erste Ingatlan Kft. és az Ügyfél között létrejött ingatlan-adásvételi és egyéb ingatlan eladáshoz, vételhez, bérbeadáshoz kapcsolódó szerződés teljesítése, végrehajtása, a szerződés alapján vállalt szolgáltatás nyújtása, a szerződéssel kapcsolatos kötelezettségek és jogosultságok igazolása, a szerződéssel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő követelések érvényesítése, ajánlatok közlése, az Erste Ingatlan Kft. tulajdonában álló ingatlanok, projektek népszerűsítése, nyereményjátékok lebonyolítása, marketing-felhasználás és kapcsolattartás céljából kezeli. Az Erste Ingatlan Kft. és az Ügyfél közötti szerződéshez kapcsolódó, egyéb adatkezelési célokat az Erste Ingatlan Kft.-nek a jogviszonyra vonatkozó általános szerződési feltételei és az egyedi szerződések tartalmazzák.
 • A kezelt adatok köre
  Az adott ügylet vonatkozásában kezelt személyes adatok felsorolását az Erste Ingatlan Kft. adott ügyletre vonatkozó általános szerződési feltételei, az egyedi szerződések és a szolgáltatás igénylésére vonatkozó nyomtatványok tartalmazzák.


5. Az adatkezelés időtartama  

Az Erste Ingatlan Kft. adatkezelésének maximális időtartama eltérő hozzájáruláson alapuló és kötelező adatkezelés esetén. Az Érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén az Erste Ingatlan Kft. az Érintett személyes adatait legkésőbb az Erste Ingatlan Kft. és az Érintett közötti szerződéses jogviszony fennállásáig kezeli, szerződéses jogviszony hiányában az adatrögzítéstől számított legfeljebb 5 (öt) évig, de ezen időszakon belül is csak addig, amíg az Érintett a hozzájáruló nyilatkozatát vissza nem vonja. Törvényen vagy önkormányzati rendeleten alapuló kötelező adatkezelés esetén az Erste Ingatlan Kft. a vonatkozó jogszabályban előírt határidő lejártáig kezeli az Érintettnek a jogszabályban megjelölt személyes adatait, a jogszabályban meghatározott célból. Az adott ügyletre vonatkozó egyéb adatkezelési időtartamokat a vonatkozó általános szerződési feltételek és az egyedi szerződések tartalmazzák.

6. Reklámtevékenységéhez kapcsolódó adatkezelés 

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) 6. § (1) bekezdése alapján közvetlen üzletszerzés céljából reklám természetes személynek, mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján, a postai címzett reklámküldemény kivételével) kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult. Az Erste Ingatlan Kft. a hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet a hozzájáruló nyilatkozatban illetőleg a kapcsolódó jogszabályokban foglaltak (Grt., a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény) figyelembevételével. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át. 

Az Erste Ingatlan Kft. az Ügyfél erre irányuló külön felhatalmazása alapján jogosult a mindenkor hatályos irányadó jogszabályok előírásainak megfelelően az ERSTE BANK HUNGARY ZRT., valamint az Erste Bank Csoportjába tartozó jogalanyok (a továbbiakban: Erste Csoport) - a bankcsoport tagjainak pontos felsorolása az Erste Bank internetes honlapján található meg - számára az Ügyfél nevét, postai levelezési címét, telefonszámát és elektronikus levelezési címét átadni abból a célból, hogy azok saját szolgáltatásaikat az Ügyfél számára közvetlenül ajánlhassák fel, illetve jogosult az Ügyfél részére banki vagy más, az Erste Csoportba tartozó leányvállalat ajánlatát tartalmazó reklámanyagot kiküldeni. Az Ügyfél felhatalmazhatja az Erste Ingatlan Kft.-t és hozzájárulhat, hogy a mindenkor hatályos irányadó jogszabályok előírásainak megfelelően az Erste Ingatlan Kft. marketing célból közvetlen levél útján vagy egyéb kommunikációs eszköz (telefon, e-mail, SMS stb.) útján tájékoztassa az Ügyfelet a saját, illetve az Erste Csoportba tartozó társaságok szolgáltatásairól és e célból az Ügyfél adatait kezelje. Az Ügyfél bármikor jogosult az Erste Ingatlan Kft.-nél kérni, hogy részére az Erste Ingatlan Kft. közvetlen üzletszerzési célú reklámanyagot ne küldjön, a hirdetések küldésére és adatainak e célbóli kezelésére vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatát az Ügyfél bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja. Az Ügyfél ezirányú igényét az Erste Ingatlan Kft. honlapján közzétett elérhetőségen ( info@ersteingatlan.hu ) keresztül jelentheti be. Ebben az esetben az Ügyfél a továbbiakban reklámcélból nem kereshető meg. 

Az Erste Ingatlan Kft. a vonatkozó rendelkezések betartása érdekében közönséges (nem titkosított, elektronikus aláírást nem tartalmazó) elektronikus levélben (e-mail) csak és kizárólag általános tájékoztatást tud nyújtani, üzleti titoknak minősülő információkat nem áll módjában kiszolgáltatni. Az Ügyfél ilyen információkat tartalmazó vagy kérő közönséges e-mailen küldött panaszára minden esetben az Ügyfél bejelentett levelezési címére postai úton megküldött levélben válaszol.7. Adatfeldolgozás

 • Az Erste Ingatlan Kft. által megbízott adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az Infotv., valamint az adatkezelésre vonatkozó külön jogszabályok keretei között az Erste Ingatlan Kft. határozza meg. Az általa adott utasítások jogszerűségéért az Erste Ingatlan Kft. felel.
 • Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során – az Erste Ingatlan Kft. rendelkezései szerint - más adatfeldolgozót igénybe vehet.
 • Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Erste Ingatlan Kft. rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Erste Ingatlan Kft. rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.
 • Az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést írásba kell foglalni. Az adatfeldolgozással nem bízható meg olyan szervezet, amely az Erste Ingatlan Kft. üzleti tevékenységében érdekelt.
 • Az Erste Ingatlan Kft. ingatlan-adásvételi tevékenységéhez kapcsolódó, illetve jogszabály által előírt olyan tevékenységét, amelynek során adatkezelés, adatfeldolgozás vagy adattárolás valósul meg, az adatvédelmi előírások betartása mellett jogosult kiszervezni. A kiszervezett tevékenységet végző további közreműködőt csak az Erste Ingatlan Kft. előzetes írásbeli jóváhagyásával alkalmazhat.
 • Az Erste Ingatlan Kft. nyereményjátékokkal, illetve reklámtevékenységhez kapcsolódó adatkezeléseiben az Bright Line Advertising Kft. (1134 Budapest, Tüzér utca 39.), illetve az Erste Bank Hungary Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) végez adatfeldolgozási tevékenységet.


8. Adatbiztonság  

 • Az Erste Ingatlan Kft. az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy az Infotv. és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az Érintett magánszférájának védelmét.
 • Az Erste Ingatlan Kft., illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
 • Az Erste Ingatlan Kft. megfelelő intézkedésekkel védi az adatokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 • Az Erste Ingatlan Kft. a különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok - kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az Érintetthez rendelhetők.
 • A személyes adatok automatizált feldolgozása során az Erste Ingatlan Kft. és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja
 • a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
 • az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
 • annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
 • annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
 • a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
 • azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.
 • Az Erste Ingatlan Kft. és az adatfeldolgozó az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor figyelembe veszi a technika mindenkori fejlettségét. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az Erste Ingatlan Kft.-nek.


9. Az adattovábbítás (adatátadás) feltételei 


 • A személyes adatok akkor továbbíthatók, ha ahhoz az Érintett hozzájárult, vagy törvény, illetve önkormányzati rendelet azt megengedi.
 • Az Erste Ingatlan Kft. az Ügyfél felhatalmazása alapján vagy az Erste Ingatlan Kft. Stratégiai Bizottságának erre irányuló írásbeli hozzájárulásával jogosult az Ügyfél egyes szerződéseivel kapcsolatosan nyilvántartott adatait statisztikai elemzés, ellenőrzés, valamint bírósági perek nyilvántartása céljából az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően az Erste Ingatlan Kft. anyavállalata, az Erste Bank Hungary Zrt., valamint az abban minősített befolyással rendelkező tulajdonosa, az Erste Group Bank AG (Ausztria) számára átadni. EGT-államba irányuló adattovábbítást a hatályos adatvédelmi jogszabályok alapján úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belül történne az adattovábbítás.
  Az Erste Ingatlan Kft. személyes adatot nem EGT-államba (harmadik országba) csak akkor továbbít, ha ehhez az Érintett kifejezetten hozzájárult, vagy az adatkezelésnek az Infotv. 5-6. §-ában előírt feltételei teljesülnek, és a harmadik országban biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.
  A személyes adatok megfelelő szintű védelme akkor biztosított, ha
 • a harmadik ország és Magyarország között az érintettek jogainak érvényesítésére, a jogorvoslati jog biztosítására, valamint az adatkezelés, illetve az adatfeldolgozás független ellenőrzésére vonatkozó garanciális szabályokat tartalmazó nemzetközi szerződés van hatályban.
 • Az Erste Csoporton belüli adatátadásra (a mindenkori csoporttagok felsorolása az Erste Bank honlapján található), az Érintett írásbeli felhatalmazása alapján szolgáltatások közvetlen ajánlása, hatékonyabb ügyfélkiszolgálás, valamint ügyfélminősítés céljából, illetve törvényi feltételek megléte esetén és mértékben kerülhet sor. Erste Csoporton belüli adatátadásra reklámtevékenységhez kapcsolódó célból (lásd 6. pont) is kerülhet sor.
 • Harmadik személy részére történő adatátadásra kizárólag törvény alapján (pl. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. 160-164. §§-aiban írt, illetve a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvényben szereplő esetekben) – az Érintett hozzájárulása nélkül - is sor kerülhet.


10. Tájékoztatási kötelezettség

 • Az Érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az Érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell a kezelendő adatokról, valamint az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.
  A tájékoztatásnak ki kell terjednie az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
 • Az Erste Ingatlan Kft. az interneten bárki számára elérhető weboldalain esetenként Rich Internet Application (pl. Adobe Flash) alapú, képi- és hangmegjelenítésre alkalmas technológiát használ, amelynek során az oldal látogatójának számítógépén a felhasználói élmény fokozása érdekében a kép- és hangmegjelenítéshez szükséges beállításokat – a felhasználó által bármikor megváltoztatható, törölhető módon – tárolja (persistent cookie, Local Shared Objects).Az Erste Ingatlan Kft. az interneten bárki számára elérhető weboldalain esetenként olyan webalkalmazásokat használ (pl. ingatlan kereső alkalmazás, stb.), amelyek a szolgáltatás használatának időtartamára, a felhasználó azonosítása, illetve biztonsági időkeret alkalmazása céljából, a felhasználó számítógépén adatokat tárolhatnak (session cookie). Az adatok a szolgáltatás használatának befejezésével, illetve a meghatározott biztonsági időkorlát elérésével automatikusan törlődnek.
  Amennyiben a felhasználó a web böngészőjében engedélyezte a cookie-k használatát az Erste Ingatlan Kft. által üzemeltetett oldalak automatikusan tárolják a szükséges cookie-kat a felhasználó számítógépén azok lejártáig vagy törlésükig. Az Erste Ingatlan Kft. a felhasználóiról a saját informatikai rendszereiben cookie-kat nem tárol.


11. Az Érintett jogai és érvényesítésük


 • Az Érintett kérelmezheti az Erste Ingatlan Kft.-nél
 • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • személyes adatainak helyesbítését, valamint
 • személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.
 • Az Érintett kérelmére az Erste Ingatlan Kft. tájékoztatást ad az Érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
 • Az Erste Ingatlan Kft. a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 (harminc) napon belül, az Érintett erre irányuló kifejezett kérelmére írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást.
 • A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Erste Ingatlan Kft.-hez még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. Az Érintett tájékoztatását az Erste Ingatlan Kft. csak az Infotv.-ben meghatározott esetekben tagadhatja meg.
 • A tájékoztatás megtagadása esetén az Erste Ingatlan Kft. írásban közli az Érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Infotv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az Erste Ingatlan Kft. tájékoztatja az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről.
 • Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Erste Ingatlan Kft. rendelkezésére áll, a személyes adatot az Erste Ingatlan Kft. helyesbíti.
 • A személyes adatot törölni kell, ha
 • kezelése jogellenes;
 • az Érintett kéri (kivéve, ha az adatkezelés jogszabály kötelező rendelkezésén alapul);
 • az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt (kivéve, amelynek adathordozóját a levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály értelmében levéltári őrizetbe kell adni);
 • azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
 • Törlés helyett az Erste Ingatlan Kft. zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
 • Az Erste Ingatlan Kft. megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
 • A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.
 • Ha az Erste Ingatlan Kft. az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Erste Ingatlan Kft. tájékoztatja az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

12. Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

 • Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Erste Ingatlan Kft.-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Erste Ingatlan Kft., az adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • törvényben meghatározott egyéb esetben.
 • Az Erste Ingatlan Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
 • Ha az Erste Ingatlan Kft. az Érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással Érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 • Ha az Érintett az Erste Ingatlan Kft. döntésével nem ért egyet, illetve ha az Erste Ingatlan Kft. 15 napon belül sem vizsgálja meg a kérelmet, az Érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) napon belül bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Érintett választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
 • Az Erste Ingatlan Kft. az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Ha az Erste Ingatlan Kft. az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Erste Ingatlan Kft.-től sérelemdíjat követelhet. Az Érintettel szemben az Erste Ingatlan Kft. felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az Érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés miatti sérelemdíjért is. Az Erste Ingatlan Kft. mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelmet az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

  ERSTE INGATLAN KFT.
 

Ingatlankereső

Válasszon kategóriát!

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Elérhetőségeink 

Erste Ingatlan Kft.

H-1138 Budapest,

Népfürdő u. 24-26.

Tel.: 06 1 268 4300

Fax: 06 1 268 4022